Regulamin aplikacji mobilnej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE;
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Immobi przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) z późn. zm.). 
 2. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Immobi Spółka Cywilna Marcin Konieczny, Maciej Konieczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 73/79 (dalej: „Operator”). 
 3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Aplikację zainstalowaną na własnym urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”). 
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: 
  1. publikacji przez Operatora w Aplikacji w imieniu i na rzecz Użytkownika oferty sprzedaży nieruchomości;
  2. udostępnieniu Użytkownikowi informacji o zainteresowaniu opublikowaną ofertą sprzedaży nieruchomości Użytkownika;
  3. umożliwieniu Użytkownikowi negocjowania lub akceptowania ceny oferty zakupu nieruchomości opublikowanej w Aplikacji; 
  4. umożliwieniu Użytkownikowi akceptowania lub proponowania własnych terminów prezentacji nieruchomości za pomocą kalendarza;
  5. umożliwieniu Użytkownikowi bezpośredniego kontaktu z Operatorem;
  6. umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z powiadomień w postaci komunikatów, informujących o potwierdzeniu spotkań przez osoby poszukujące nieruchomości lub anulowaniu takich spotkań, akceptacji przez nich cen, braku takiej akceptacji, składania własnych propozycji cenowych, lub umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania przypomnień o nadchodzących spotkaniach,
  7. udostępnieniu Użytkownikowi informacji o terminach spotkań z udziałem Użytkownika;
  8. informowaniu Użytkownika o produktach i usługach Operatora oraz podmiotów trzecich.

(dalej łącznie również jako „Usługi”)

 1. Usługi świadczone przez Operatora w Aplikacji mają na celu wsparcie usług pośrednictwa sprzedaży lub najmu nieruchomości świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach oddzielnie zawartej umowy pośrednictwa sprzedaży lub najmu nieruchomości i świadczone są wyłącznie dla Użytkownika, który zawarł z Operatorem umowę pośrednictwa.
 2. Pobranie Aplikacji możliwe jest ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) oraz Google Play (dla systemu Android).
 3. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Usług w Aplikacji. Umowa zawarta przez Operatora z Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą odinstalowania przez Użytkownika Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 4. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w pkt 6 powyżej Regulaminu, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. 
 5. Operator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji lub rozwoju funkcjonalności Aplikacji lub Usług. 
 6. Odpłatne funkcjonalności Aplikacji zostaną w sposób wyraźny oznaczone, aby Użytkownik miał pełną wiedzę na temat ich wysokości i zasad płatności. 
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umowy/ów zawartej/ych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. 
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych. 
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI
 1. Urządzenie mobilne Użytkownika, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, powinno spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu App Store – iOS w wersji 9, 10 (lub nowszej),
  2. dla wersji Aplikacji pobranej ze sklepu Google Play – Android w wersji 13, 14 (lub nowszej).
 2. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższy zapis nie dotyczy urządzeń mobilnych Użytkowników, na których aplikacja została preinstalowana fabrycznie za zgodą Operatora. 
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie jednej z następujących funkcji Urządzenia: 
  1. aktywne połączenie internetowe;
  2. aktywne połączenie Wi-Fi.
 1. ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Aby korzystać z Usług dostępnych poprzez Aplikację Użytkownik powinien przekazać Operatorowi dane, o których mowa poniżej w celu założenia dla Użytkownika w Aplikacji indywidualnego konta Użytkownika. 
 2. Do założenia indywidualnego konta Użytkownika wymagane jest podanie Operatorowi przez Użytkownika następujących danych: 
 1. imię i nazwisko;
 2. numer telefonu;
 3. adres e-mail;
 1. Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji (dalej: „Rejestracja”). Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do pierwszego logowania. Użytkownik klikając w link będzie miał możliwość ustawienia indywidulanego hasła do logowania w Aplikacji. Po ustanowieniu przez Użytkownika indywidulanego hasła i zatwierdzeniu, wyświetli się potwierdzenie dokończenia procesu Rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się do Aplikacji i korzystać z Usług. 
 2. Warunkiem korzystania z Usług w ramach Aplikacji jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien dokonać najpóźniej podczas pierwszego logowania, przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikowi w trakcie procesu Rejestracji przed pierwszym logowaniem.
 3. Uruchomienie i zalogowanie się do Aplikacji (lub posiadanie Aplikacji uruchomionej w tle) jest konieczne do korzystania z Aplikacji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych możliwa jest po skontaktowaniu się w drodze elektronicznej lub telefonicznej z Operatorem. Zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji. 
 5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 
  2. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się w Aplikacji; 
  3. zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
 6. Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji. 
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji. 
 8. Operator nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania
  2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 4. Użytkownik dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji i umożliwienia Operatorowi świadczenie Usług powinien zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w urządzeniu, na którym zainstalowana jest Aplikacja.
 5. Użytkownik dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji i umożliwienia Operatorowi świadczenie Usług powinien również: 
  1. ustawić swoją dostępność w kalendarzu;
  2. na bieżąco aktualizować swoją dostępność w kalendarzu;
  3. akceptować lub odrzucać proponowane terminy spotkań w kalendarzu;
  4. akceptować lub odrzucać propozycje cenowe otrzymane w powiadomieniach.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i powinien zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Aplikacji w zakresie, w jakim jest to zależne od Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowanie urządzenia mobilnego, stosowanie ustawień umożliwiających odbieranie bieżących powiadomień z Aplikacji itp.). Za działania usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Aplikacja odpowiedzialność ponoszą ich dostawcy. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane w Aplikacji przez Użytkowników.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z Aplikacji dla Użytkowania. Aplikacja stanowi jedynie narzędzie / przestrzeń cyfrową / do kontaktów pomiędzy Użytkownikami w sprawach związanych z handlem nieruchomościami. Aplikacja lub Usługi świadczone przez Aplikację nie służą do zawierania prawnie wiążących umów pośrednictwa w handlu nieruchomościami lub umów sprzedaży lub umów przedwstępnych sprzedaży czy jakichkolwiek innych o podobnym celu, charakterze lub skutku. Wszystkie oświadczenia składane lub przyjmowane w ramach Aplikacji mają wyłącznie charakter informacji o zamiarze zawarcia umowy i nie stanowią oferty lub akceptacji oferty w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do sieci Internet.
 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI i PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. 
 2. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialność za niepoprawne funkcjonowanie procesu sprzedaży poprzez Aplikację w przypadku niepoinformowania Operatora o fakcie usunięcia Aplikacji z urządzenia Użytkownika.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności w jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług. 
 5. Operator informuje, że Usługa świadczona poprzez Aplikację stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jak i na odległość,  z której Użytkownik ma możliwość skorzystania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Za jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, rozumie się skorzystanie z Usługi przez Użytkownika (otwarcie Aplikacji) przed upływem terminu na odstąpienie. 
 7. Operator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o udostępnianie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. PRAWA AUTORSKIE i LICENCJA
 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.
 2. Aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Operatora stanowi program komputerowy w rozumieniu art. 74 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Użytkownik uprawniony jest do instalacji Aplikacji na dowolnej liczbie urządzeń mobilnych.
 4. Licencja na korzystanie z Aplikacji jako programu komputerowego zostaje udzielona Użytkownikowi przez Operatora. 
 5. Licencja zostaje udzielona z chwilą pobrania Aplikacji przez Użytkownika z App Store lub Google Play Store. 
 6. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest licencją bezpłatną, niewyłączną, niezbywalną, bez prawa udzielania sublicencji, ograniczoną czasowo do okresu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji na urządzeniu mobilnym – tj. do momentu odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego przez Użytkownika. 
 7. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na następujących polach eksploatacji: 
 1. zwielokrotnienie treści zawartych w Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika; 
 2. korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem (w tym do jej instalacji na urządzeniu mobilnym, przechowywania Aplikacji w pamięci urządzenia mobilnego oraz do wyświetlania Aplikacji na ekranie urządzenia mobilnego). 
 1. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmienianie układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Aplikacji, w tym uzyskiwanie lub zmienianie i modyfikowanie kodu źródłowego Aplikacji, a także dalsze rozpowszechnianie Aplikacji jest zakazane. 
 2. Wszelkie utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarte w Aplikacji, nie mogą być powielane, edytowane, rozpowszechniane, publikowane, przekazywane w jakiejkolwiek formie innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora pod rygorem nieważności. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w granicach określonych licencją, wynikającą z treści niniejszego Regulaminu.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH;
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest Operator tj. Immobi Spółka Cywilna Marcin Konieczny, Maciej Konieczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 73/79.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ustanowionego przez Operatora: Maciej Konieczny, adres biuro@immobi.co.za, nr tel. +48 575 595 066. 
 3. W związku z realizacją Usług Operator uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko oraz adres email oraz numer telefonu, informacje o  majątku Użytkownika w szczególności o nieruchomościach Użytkownika typu: adres nieruchomości wraz z informacjami szczegółowymi (np. powierzchnia, kondygnacja, liczba pokoi, wyposażenie), numer księgi wieczystej, oferowana cena, transakcyjna cena, zdjęcia nieruchomości).
 4. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do wykonywania Usług, w szczególności opisane w ust. 3 powyżej. 
 5. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – c) oraz f) RODO tj. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub też w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, jak też do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem umów) lub osoby trzecie, w tym inni Użytkownicy korzystający z Aplikacji. 
 8. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Aplikacji. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. 
 9. Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Operator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 11. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 13. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy, dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub Usługi.
 14. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Operator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji. 
 1. REKLAMACJE 
 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem biuro@immobi.co.za 
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy rejestracji), model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. 
 4. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 6. Operator nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane w trakcie Rejestracji, a także przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany Regulaminu uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Operatora w sposób określony dla Reklamacji. Sprzeciw Użytkownika względem zmienionej treści Regulaminu, ma skutek oświadczenia o rezygnacji z Usługi.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia [xx] roku przez czas nieokreślony. 
 6. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Aplikacji nie wymaga pozyskania zezwolenia żadnego organu.
 7. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 8. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Aplikacji jest prawo polskie.
 9. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.
 10. Spory pomiędzy Operatorem a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 12. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 13. Operator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail biuro@immobi.co.za.