Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „IMMOBI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE;
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z witryny internetowej pod adresem „immobi.co.za” (dalej: „Witryna”) i stanowi regulamin w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 18 lipca 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 
 2. Właścicielem i operatorem Witryny, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Immobi Spółka Cywilna Marcin Konieczny, Maciej Konieczny z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ul. Czerniakowskiej 73/79, NIP: 5242885766 REGON: 383430034 (dalej: „Operator”). 
 3. Użytkownikiem Witryny w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez Witrynę korzysta z oferowanych przez Witrynę funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”), o których mowa w ust. 5 lit a)-c) Regulaminu poniżej.
 4. Użytkownik ma prawo zarejestrować indywidualne konto użytkownika (poniżej zdefiniowane) w celu korzystania z pełni usług Operatora, tj. w szczególności tych o których mowa w ust. 6 lit. a)-e) Regulaminu poniżej (Użytkownik, który zarejestruje indywidulane konto użytkownika w Witrynie, zwany jest dalej jako „Użytkownik Zarejestrowany”). Usługi dostępne przez Witrynę dla Użytkownika są zarazem dostępne dla Użytkownika Zarejestrowanego. Wszędzie tam gdzie w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku dotyczy to również Użytkownika Zarejestrowanego.
 5. Usługi świadczone dla Użytkownika za pośrednictwem Witryny polegają w szczególności na: 
  1. umożliwieniu Użytkownikowi przeglądania opublikowanych przez Operatora w Witrynie ofert sprzedaży nieruchomości;
  2. Umożliwieniu Użytkownikowi wyszukiwania nieruchomości zgodnie z wybranymi przez Użytkownika parametrami;
  3. umożliwieniu Użytkownikowi bezpośredniego kontaktu z Operatorem;
  4. informowaniu Użytkownika Zarejestrowanego o produktach i usługach Operatora oraz podmiotów trzecich.
 6. Usługi świadczone dla Użytkownika Zarejestrowanego za pośrednictwem Witryny polegają na: 
  1. umożliwieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu negocjowania lub akceptowania ceny oferty sprzedaży nieruchomości opublikowanej w Witrynie; 
  2. umożliwieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu proponowania własnych terminów prezentacji nieruchomości za pomocą kalendarza;
  3. umożliwieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystania z powiadomień w postaci komunikatów, informujących o potwierdzeniu spotkań przez osoby sprzedające nieruchomości lub anulowaniu takich spotkań, akceptacji przez nich cen, braku takiej akceptacji, składania własnych propozycji cenowych, lub umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania przypomnień o nadchodzących spotkaniach,
  4. przeglądania historii negocjacji cen z udziałem Użytkownika Zarejestrowanego,
  5. udostępnieniu Użytkownikowi Zarejestrowanemu informacji o terminach oraz adresach nadchodzących spotkań z udziałem Użytkownika Zarejestrowanego;

(dalej ust. 5 i ust. 6 łącznie również jako „Usługi”).

 1. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Witryny mają m.in. na celu wsparcie usług pośrednictwa w sprzedaży lub najmie nieruchomości świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika w ramach oddzielnie zawartej umowy pośrednictwa sprzedaży lub najmu nieruchomości. Zawarcie odrębnej umowy pośrednictwa nie warunkuje możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika. 
 2. Operator świadczy Usługi przy wykorzystaniu Witryny za pośrednictwem sieci Internet. 
 3. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Witryny pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, na podstawie umowy zawartej z operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. 
 1. ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Aby korzystać z pełni Usług dostępnych poprzez Witrynę Użytkownik ma prawo założyć indywidualne „konto użytkownika” (dalej Konto).
 2. Założenia Konta Użytkownik dokonuje samodzielnie poprzez Witrynę („Rejestracja”). W toku Rejestracji (poprzez formularz w Witrynie) Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podania adresu e-mail Użytkownika; 
  2. podania numeru telefonu Użytkownika; 
  3. podania imienia i nazwiska Użytkownika; 
  4. utworzenia indywidulanego dla Użytkownika hasła oraz jego potwierdzenia;
  5. zaakceptowania Regulaminu; 
 3. Po zatwierdzeniu formularza Rejestracji wyświetli się komunikat potwierdzający zakończenie Rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się do Konta i korzystać z pełni Usług poprzez Witrynę.
 4. Użytkownik przed skorzystaniem z Usług powinien zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na Witrynie.
 5. Użytkownik Zarejestrowany akceptacji Regulaminu dokonuje  podczas  Rejestracji, przed przystąpieniem do korzystania z Usługi. Treść Regulaminu zostanie udostępniona Użytkownikowi w trakcie procesu Rejestracji przed pierwszym logowaniem do Konta. 
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja danych możliwa jest po skontaktowaniu się w drodze elektronicznej lub telefonicznej z Operatorem. Zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Witryny po zalogowaniu na Konto. 
 7. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Konta i Witryny, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 
  2. aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany; aktualizacji danych dokonuje się poprzez Konto; 
  3. zachowania w tajemnicy hasła do logowania do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.
 8. Operator może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których podanie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie Rejestracji. 
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania do Konta. 
 10. Operator nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Konta do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 1. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY i KONTA
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny i Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Konta w sposób niezakłócający funkcjonowania Witryny;
  2. korzystania z Witryny w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Witryny lub Konta. 
 4. Użytkownik dla umożliwienia Operatorowi świadczenie Usług powinien w szczególności: 
  1. proponować, akceptować lub odrzucać proponowane terminy spotkań w kalendarzu;
  2. składać, akceptować lub odrzucać propozycje cenowe otrzymane w powiadomieniach.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania na Witrynie treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA
 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Witryny, zapewniając poprawność jej działania.
 2. Użytkownik korzysta z Witryny i Konta dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. 
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które w sposób pośredni lub bezpośredni wynikają z korzystania z Witryny lub Konta dla Użytkowania. Witryna stanowi jedynie narzędzie / przestrzeń cyfrową / do kontaktów pomiędzy Użytkownikami w sprawach związanych z handlem nieruchomościami. Konto i Usługi świadczone przez Witrynę nie służą do zawierania prawnie wiążących umów pośrednictwa w handlu nieruchomościami lub umów sprzedaży lub umów przedwstępnych sprzedaży czy jakichkolwiek innych o podobnym celu, charakterze lub skutku. Wszystkie oświadczenia składane lub przyjmowane w ramach konta lub Witryny mają wyłącznie charakter informacji o zamiarze zawarcia umowy i nie stanowią oferty lub akceptacji oferty w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikowi korzystanie z Witryny, Usług lub Konta.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności w jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta i świadczonych dla Użytkownika za pośrednictwem Witryny Usług. 
 1. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUG i PRAWO ODSTĄPIENIA
 1. Operator informuje, że Usługa świadczona poprzez Witrynę i Konto stanowi umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jak i na odległość, z której Użytkownik ma możliwość skorzystania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w związku z czym nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Za jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, rozumie się skorzystanie z Usługi przez Użytkownika (zalogowanie do Konta) przed upływem terminu na odstąpienie. 
 3. Operator informuje, że zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o udostępnianie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Usług, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności. 
 5. Zaprzestanie korzystania z Usług wymaga usunięcia założonego Konta oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usług. 
 6. Korespondencję dotyczącą wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z Usług należy wysłać na adres Operatora wskazany w Regulaminie lub mailowo na adres: biuro@immobi.co.za
 7. W celu odstąpienia od Usług wystarczające jest wysłanie na adres korespondencyjny lub mailowy jw. oświadczenia o odstąpieniu, np. o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o odstąpieniu przez ___________________ (imię i nazwisko, nr tel. i adres email podane podczas Rejestracji lub później zmienione) od umowy dostarczania treści cyfrowych przez Operatora dostępnych poprzez Witrynę. Podpis pod oświadczeniem o odstąpieniu jest wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą.
 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Witryna oraz wszelkie zawarte w niej treści, materiały i informacje oraz układ prezentowych w ramach Witryny treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej.
 2. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmienianie układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Witrynie. 
 3. Wszelkie utwory w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawarte w Witrynie, nie mogą być powielane, edytowane, rozpowszechniane, publikowane, przekazywane w jakiejkolwiek formie innym podmiotom, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora pod rygorem nieważności. 
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH;
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator tj. Immobi Spółka Cywilna Marcin Konieczny, Maciej Konieczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 73/79.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ustanowionego przez Operatora: Maciej Konieczny, adres biuro@immobi.co.za, nr tel. +48 575 595 066. 
 3. W związku z realizacją Usług Operator uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko oraz adres email oraz numer telefonu.
 4. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do wykonywania Usług, w szczególności opisane w ust. 3 powyżej. 
 5. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) – c) oraz f) RODO tj. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub też w celu wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, jak też do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 7. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia obsługi informatycznej Administratora), inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem umów) lub osoby trzecie, w tym inni Użytkownicy korzystający z Usługi. 
 8. Dane osobowe zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Witryny i Konta. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. 
 9. Operator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Operator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio i właściwie zabezpieczone.
 11. Każdej z osób której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym możliwość uzyskania kopii danych.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 13. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy, dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub Usługi.
 14. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Operator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Konta. 
 1. REKLAMACJE 
 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Witryny oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Witryny lub Konta należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej pod adresem biuro@immobi.co.za 
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika (podane przy Rejestracji lub później zmienione aktualną wersję systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu poprzez które Użytkownik korzysta z Usługi, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Operator rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwróci się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. 
 4. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień dla Użytkownika w trakcie reklamacji przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 6. Operator nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Witryny.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowani z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na adresy e-mail podane w trakcie Rejestracji, a także przy pierwszym logowaniu na Konto po powiadomieniu o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w powiadomieniu o zmianie Regulaminu (który nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 7 dni). Zmiany Regulaminu uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Witryny lub Konta po wejściu zmian w życie. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Operatora w sposób określony dla Reklamacji. Sprzeciw Użytkownika względem zmienionej treści Regulaminu, ma skutek oświadczenia o rezygnacji z Usługi / odstąpienia od umowy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2021 roku przez czas nieokreślony. 
 6. Świadczenie Usługi nie wymaga pozyskania zezwolenia żadnego organu.
 7. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 8. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkownika z Usługi jest prawo polskie.
 9. Ewentualne spory powstałe w ramach wykonywania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.
 10. Spory pomiędzy Operatorem a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 12. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 13. Operator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail biuro@immobi.co.za.